Aktualnoci
Od 01.01.2022 roku naleznoci za mieszkanie bez dodatkowych opat mona wnosi w nastpujcych placwkach banku Pekao S. A.:


1. Oddzia w Lublinie ul. Krakowskie Przedmiecie 72
2. V Oddzia w Lublinie ul. Krlewska 1
3. I Oddzia w Lublinie ul. Nowowiejskiego 2

Informacja dla przedsibiorcw wynajmujcych lokale, garae, powierzchni pod reklam, dzierawicych tereny


Informujemy, e wobec osb posiadajcych status przedsibiorcy i zalegajcych z patnociami stosowane bd przepisy ustawy z dn. 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych.Wierzycielowi przysuguj wwczas zarwno odsetki za opnienia w transakcjach handlowych jak i rekompensata za koszty odzyskiwania nalenoci w wysokoci:
40 euro - gdy warto wiadczenia pieninego nie przekracza 5 000z
70 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest wysza ni 5 000 z, ale nisza ni 50 000 z
100 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest rwna lub wysza ni 50 000 z
naliczane niezalenie od czasu opnienia w patnociach

Prosimy o terminowe patnoci.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U.2013 poz 403 z pn.zm.)

Informacja dla przedsibiorcw wynajmujcych lokale, garae, powierzchni pod reklam, dzierawicych tereny


Informujemy, e wobec osb posiadajcych status przedsibiorcy i zalegajcych z patnociami stosowane bd przepisy ustawy z dn. 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych.Wierzycielowi przysuguj wwczas zarwno odsetki za opnienia w transakcjach handlowych jak i rekompensata za koszty odzyskiwania nalenoci w wysokoci:
40 euro - gdy warto wiadczenia pieninego nie przekracza 5 000z
70 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest wysza ni 5 000 z, ale nisza ni 50 000 z
100 euro - gdy warto wiadczenia pieninego jest rwna lub wysza ni 50 000 z
naliczane niezalenie od czasu opnienia w patnociach

Prosimy o terminowe patnoci.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziaaniu nadmiernym opnieniom w transakcjach handlowych. (Dz.U.2013 poz 403 z pn.zm.)


Zwrot nakadw poniesionych tytuem wkadu wasnego przy wymianie piecw zasilanych paliwem staym
Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie informuje, e na mocy Zarzdzenia nr 12 Dyrektora Zarzdu Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie z dnia 18 grudnia 2019r. najemcy lokali mieszkalnych i usugowych uczestniczcy w Programie Ograniczania Niskiej Emisji mog ubiega si o zwrot nakadw poniesionych tytuem wkadu wasnego przy wymianie piecw zasilanych paliwem staym. Nakady zostan zwrcone na poczet nalenoci wynikajcych z czynszu za najem lokalu.
1 mln z na wymian piecw w 2020 r. - Lublin walczy ze smogiem

Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztw zuycia wody i odprowadzania ciekw w lokalach mieszkalnych i uytkowych
Informujemy, e od 1 stycznia 2019r. nastpuje zmiana w zakresie terminw odczytu wodomierzy w lokalach. Odczyty bd dokonywane 2 razy w roku: na 30 czerwca i 31 grudnia, a take na kady moment zmiany ceny i na dzie zdania lokalu.

Lokale uytkowe - informacja o obowizku zawarcia indywidualnej umowy na wywz nieczystoci staych
Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie informuje, e w zwizku z wejciem w ycie Uchway Nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dn. 20 grudnia 2012 r. ( z pn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Lublin, Najemca/ dzierawca/ uytkownik lokalu uytkowego zobowizany jest do zawarcia od dnia 01.07.2013 r. indywidualnej umowy na wywz nieczystoci staych z najmowanego/ dzierawionego/uytkowanego lokalu z przedsibiorc wiadczcym usugi w tym zakresie. W zwizku z powyszym z dniem 30.06.2013 r. ZNK zaprzestaje pobierania opaty za wywz nieczystoci staych z lokali uytkowych. Niezwocznie po zawarciu umowy jej kopi naley dostarczy do Zarzdu Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie. Najemcy/ dzierawcy/ uytkownicy posiadajcy ju zawarte indywidualne umowy na wywz nieczystoci staych zobowizani s do ich kontynuowania. Miejsce na ustawienie pojemnikw wska administratorzy budynkw bd zarzdcy wsplnot mieszkaniowych.

Lokale uytkowe -sprostowanie informacji o obowizku zawarcia indywidualnej umowy na wywz nieczystoci staych
Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie informuje, e w zamieszczonej informacji o obowizku zawarcia od dnia 01.07.2013 r. indywidualnej umowy na wywz nieczystoci staych z najmowanego/dzierawionego/uytkowanego lokalu z przedsibiorc wiadczcym usugi w tym zakresie podano nieprawidow podstaw prawn. Wyej wymieniony obowizek wynika z art. 27 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z dn. 8 stycznia 2013 r. poz. 21).
Za zaistnia pomyk przepraszamy.
Informujemy jednoczenie, e zobowizanie najemcw lokali uytkowych do zawarcia umw indywidualnych z odbiorcami odpadw nie pozostaje w zwizku z nowelizacj ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach.

Wykup lokalu

Sprzeda lokali mieszkalnych i uytkowych stanowicych mieszkaniowy zasb Gminy Lublin prowadzona jest przez Urzd Miasta Lublin Wydzia Gospodarowania Mieniem w Lublinie ul. Wieniawska 14.
Z informacj dotyczc wykupu mona zapozna si na stronie w/w Urzdu: www.um.lublin.eu

"Saldo konta lokatora"

W celu uatwienia Pastwu sprawdzenia stanu finansowego wynajmowanego lokalu ZNK Lublin wprowadzio moliwo podgldu salda kartoteki czynszowej przez internet. Aktywacja i uytkowanie sewisu s bezpatne!
Aktywacji konta mona dokona w Referacie Rozrachunkw Czynszowych, parter pok. 6.


Indywidualne numery kont bankowych dla najemcw, podane s na dokumentach obcieniowych:

  • Blankiety wpat dla lokali mieszkalnych.
  • Faktury i rachunki dla lokali uytkowych.

Informacje:
  • Przyjcia interesantw odbywaj si w godzinach 9.00 - 13.00.
  • roda dniem bez przyj interesantw.
  • Kasa prowadzi rozliczenia z tytuu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot nadpat z tytuu najmu lok. mieszkalnych w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 14.00.


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball