Deklaracja dostpnoci


Deklaracja dostpnoci


Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie zobowizuje si zapewni dostpno swojej strony internetowej zgodnie z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych. Owiadczenie w sprawie dostpnoci ma zastosowanie do strony internetowej Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-12

Strona internetowa jest czciowo zgodna z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotw publicznych z powodu niezgodnoci lub wycze wymienionych poniej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie dokumentw PDF przed 23.09.2019 r. nie s dostpne cyfrowo w caoci,
  • dokumenty PDF nie s w caoci poprawnie odczytywane przez programy dla osb niewidzcych (np. tabele, itp.),
  • brak mapy serwisu
Strona posiada nastpujce uatwienia dla osb z niepenosprawnociami:
  • wersj kontrastow,
  • moliwo zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyrnienie odnonikw.
Owiadczenie sporzdzono dnia: 2020-02-20. Deklaracj sporzdzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej mona uywa standardowych skrtw klawiaturowych przegldarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemw z dostpnoci strony internetowej prosimy o kontakt. Osob kontaktow jest Marta Sawczuk, znk@znk-lublin.pl. Kontaktowa mona si take dzwonic na numer telefonu (81) 53-71-200 . T sam drog mona skada wnioski o udostpnienie informacji niedostpnej oraz skada dania zapewnienia dostpnoci.

Kady ma prawo do wystpienia z daniem zapewnienia dostpnoci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego ich elementu. Mona take zada udostpnienia informacji za pomoc alternatywnego sposobu dostpu, na przykad przez odczytanie niedostpnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartoci filmu bez audiodeskrypcji itp. danie powinno zawiera dane osoby zgaszajcej danie, wskazanie, o ktr stron internetow lub aplikacj mobiln chodzi oraz sposb kontaktu. Jeeli osoba dajca zgasza potrzeb otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna take okreli dogodny dla niej sposb przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa danie niezwocznie i nie pniej, ni w cigu 7 dni od dnia wystpienia z daniem. Jeeli dotrzymanie tego terminu nie jest moliwe, podmiot publiczny niezwocznie informuje o tym wnoszcego danie, kiedy realizacja dania bdzie moliwa, przy czym termin ten nie moe by duszy ni 2 miesice od dnia wystpienia z daniem. Jeeli zapewnienie dostpnoci cyfrowej nie jest moliwe, podmiot publiczny moe zaproponowa alternatywny sposb dostpu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmwi realizacji dania zapewnienia dostpnoci lub alternatywnego dostpu do informacji, mona zoy skarg na takie dziaanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyej procedury mona take zoy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostpno architektoniczna


Siedziba Zarzdu Nieruchomoci Komunalnych znajduje si w kompleksie czterokondygnacyjnych budynkw przy ulicy Grodzkiej 12 (Stare Miasto Lublin).
Do budynku prowadz dwa wejcia, jedno od ul. Grodzkiej - nie przystosowane dla osb niepenosprawnych i drugie od ul. Ku Farze przystosowane dla osb poruszajcych si na wzkach inwalidzkich. Wejcia s oglnodostpne w godzinach pracy urzdu. Do budynku i wszystkich jego pomieszcze mona wej z psem asystujcym i psem przewodnikiem.
W odlegoci ok. 250 metrw od urzdu znajduj si przystanki MPK - Brama Krakowska 01 i 03 ul. Lubartowska i ok. 350 metrw przystanki MPK - Brama Krakowska 02 i 04 ul. Krlewska.
Linie autobusowe i trolejbusowe: 1; 4; 5; 6; 39; 17; 22; 23; 39; 52; 156; 160 (stan na 31.01.2020 r.). W rozkadzie jazdy poszczeglnych linii wskazane s kursy realizowane przez pojazdy niskopodogowe.
Ze wzgldu na lokalizacj siedziby ZNK (cise centrum i stare miasto), urzd nie posiada parkingu oglnodostpnego. W odlegoci ok. 40 metrw od drzwi wejciowych do budynku od ul. Ku Farze na ul. Rybnej znajduje si miejsce parkingowe przeznaczone dla osb niepenosprawnych.
Toaleta dla interesantw i osb niepenosprawnych znajduje si na parterze budynku. Pracownicy udzielajcy pomocy przy wejciu do budynku. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejciu osb niepenosprawnych do budynku s pracownicy Biura Podawczego - Recepcji. W recepcji mona uzyska niezbdne informacje jak porusza si po budynku i o dostpnych usugach wsparcia.
Szczeglnym utrudnieniem jest pokonywanie odcinka drogi po ul. Ku Farze do wejcia do siedziby na wzkach inwalidzkich. Budynek ZNK nie posiada wind. W przypadku niemonoci dotarcia interesanta do waciwej komrki urzdu istnieje moliwo zejcia pracownika merytorycznego na parter i obsugi interesanta w dogodny dla niego sposb. W zarzdzie nie ma ptli indukcyjnych. W budynku nie ma oznacze w alfabecie brajla ani oznacze kontrastowych lub w druku powikszonym dla osb niewidomych i sabowidzcych. Nie istnieje moliwo obsugi osb sabo syszcych/niesyszcych w jzyku migowym.


Wniosek o zapewnienie dostpnoci architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej


Zgodnie z ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostpnoci osobom ze szczeglnymi potrzebami, kady bez koniecznoci wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformowa ZNK w Lublinie o braku dostpnoci architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczeglnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystpi do ZNK w Lublinie z wnioskiem o zapewnienie dostpnoci architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostpnoci" .

Wniosek o zapewnienie dostpnoci powinien zawiera:
Dane kontaktowe wnioskodawcy,
Wskazanie bariery utrudniajcej lub uniemoliwiajcej dostpno w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawc,
Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostpnoci, jeeli dotyczy.

ZNK w Lublinie odpowie na wniosek w cigu 14 dni od dnia zoenia wniosku. Jeeli dotrzymanie tego terminu nie bdzie moliwe ZNK w Lublinie niezwocznie informuje o tym wnoszcego danie, i wskazuje termin kiedy realizacja dania bdzie moliwa, przy czym termin ten nie moe by duszy ni 2 miesice od dnia wystpienia z daniem.
Wnioski o zapewnienie dostpnoci mona skada:
drog pocztow na adres:
Zarzd Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin
Skrzynka email: sekretariat@znk-lublin.pl ,  znk@znk-lublin.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePuap:  ⁄znk_lublin⁄skrytka

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Max Toball